PERSONAL GROUP TRAINING

Ben jij de standaard groepslessen in de fitness beu? Voel je jezelf ongeïnspireerd door het huidige sportaanbod, maar wil je toch graag iets doen aan je fitheid? Ontdek dan wat je lichaam kan, tijdens onze Personal Group Training. Uitdagende kracht- en conditietrainingen in kleine groep met een persoonlijke aanpak in een aangename sfeer.

 

STOP EXERCISING, START TRAINING!

 

PERSONAL GROUP TRAINING 
Funktionals is gespecialiseerd in personal training en biedt nu ook uitdagende kracht- en conditietrainingen in kleine groep aan. Ons team zorgt voor de juiste omkadering en coaching, zodat je je ongetwijfeld energieker zal voelen en in bloedvorm zal geraken.

 

Foto 3-05-17 14 30 50

Training Essentials

Efficiënte full-body trainingen waarbij we werken rond de basiscomponenten mobiliteit, conditie en kracht. Geen random Crossfit workouts, maar wel uitdagende trainingen met gevarieerde oefeningen en een gestructureerde opbouw. Door het gebruik van de juiste regressies en progressies, passen we de intensiteit van de les aan aan jouw niveau. Consistentie is the key! Met 100 workouts per jaar krijg je gegarandeerd een veel fitter lichaam!

 


Coaching Essentials

Naast onze wekelijkse kracht- en conditietrainingen in groep, willen we ook de aandacht vergroten naar algemene leefstijl. Leefstijl is een verzamelterm voor alle elementen die invloed hebben op de gezondheid, zoals voeding, herstel, slaap, stress, fysieke activiteit, etc. Al deze elementen zijn onlosmakend met elkaar verbonden en spelen een belangrijke rol in het behalen van jouw doelstellingen.

Heb jij nood aan persoonlijke opvolging? Heb je een stok achter de deur nodig om jouw doelen te behalen? Bij de Coaching Essentials krijg je elke maand een individueel coachingsgesprek van 30min om je hierbij beter te ondersteunen op een persoonlijke manier. 

 

 

Bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Anthony – 0472/74.78.48

Jelle – 0495/88.44.49

info@funktionals.be

Training Essentials: €95/maand

Coaching Essentials: €130/maand

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

De contractduur van het ‘Training Essentials’ en ‘Coaching Essentials’ lidmaatschap, bedraagt 3 maanden. Het lidmaatschap wordt nadien automatisch verlengd met iedere maal één kalendermaand. Je kan tot 14 dagen voor het einde van de lopende overeenkomst je lidmaatschap opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Funktionals opzegformulier te verkrijgen via mail (info@funktionals.be).

A r t i k el 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Funktionals (Fit Inc. BVBA) worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren. Dit gebeurt echter altijd na een schriftelijke aankondiging waarbij een startdatum van de nieuwe tarieven tijdig wordt gecommuniceerd.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting
Betalingen geschieden bij voorkeur per SEPA-domiciliëring op het rekeningnummer BE51 7350 3223 0862 op naam van Fit Inc. BVBA. Bij betaling via SEPA-domiciliëring, dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank- en adresgegevens. Het lid ontvangt bij aanvang van het lidmaatschap een document waarbij ze deze gegevens correct dienen in te vullen. Betalen per overschrijving is beschikbaar op aanvraag, maar brengt €5 extra administratiekosten met zich mee. Bij betalingen via overschrijving is het verplicht om het factuurnummer te vermelden. In geval van regelmatige laattijdige betalingen behoudt Fit Inc. BVBA het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Funktionals wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Leden zijn verplicht om zich in te schrijven voor een les via het Virtuagym roostersysteem, ten laatste 6 uur voor aanvang van de training. Bij afwezigheid is het verplicht om jezelf uit te schrijven. De lestijden worden vastgesteld door Funktionals. Funktionals behoudt zich het recht tijdens officiële feestdagen en officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement
Het lid houdt zich aan de door of wegens de directie van Funktionals gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien het lid de instructies en/of reglementen overtreedt, is dit een reden om het lid de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid
Het lid verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen op eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Funktionals vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Het lid is bij het betalen van de opstartkost van een lidmaatschap wel verzekerd voor een geheel kalenderjaar via de Fitnessorganisatie. Funktionals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

A r t i k el 7: Pauzeren lidmaatschap
Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden gepauzeerd in geval van blessure of langdurige afwezigheid (langer dan 1 maand). Funktionals behoudt het recht om een doktersattest op te vragen alvorens er wordt over gegaan tot een pauzering van het lidmaatschap.


A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid lid
Het lid belooft plechtig alle aanwijzingen van Funktionals nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder uitschrijving, zal Funktionals het lidmaatschap met het lid beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug :-).